Regulamin

XI edycji Konkursu historycznego z cyklu „Historia i Życie” 2015/2016


I. Organizator Konkursu

Wydawnictwo „Historia i Życie”, z siedzibą w Warszawie (05-077), ul. Jeździecka 20, lok. 123, działające w ramach spółki cywilnej RKiW, Roman Kruszewski, Witold Konieczny, NIP 526-015-99-87 i REGON 011095555 (dalej: Wydawnictwo „Historia i Życie”).

II. Partner naukowy

Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku.

III. Partnerzy strategiczni

Miesięcznik „Uważam Rze Historia”, Dziennik „Rzeczpospolita”.

IV. Cele Konkursu

– uświadomienie młodzieży, że wiedza historyczna sprzyja rozumieniu współczesności;

– formowanie świadomości narodowej na podstawie tradycji i wiedzy, a nie resentymentów i urazów;

– kształtowanie postaw zarówno obywatelskich, jak i proeuropejskich;

– wzmacnianie więzów międzypokoleniowych;

– zachęcenie młodzieży do podjęcia samodzielnych poszukiwań badawczych.

V. Temat Konkursu

Temat główny Konkursu brzmi: Pasja przedsiębiorczości w historii rodzinnej, lokalnej, regionalnej

Tematy szczegółowe (do wyboru):

1. Przedsiębiorczość jako „sposób na życie” w historii mojej rodziny.

2. Warsztaty, zakłady i firmy lokalne w dziejach mojej okolicy.

3. Pamięć o ludziach z pasją – inicjatorach lokalnej przedsiębiorczości.

4. Historia lokalnego przedsiębiorstwa, warsztatu, firmy.


VI. Zasady Konkursu

1. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych.

2. W Konkursie można brać udział indywidualnie lub w zespołach uczniowskich (do 4 osób).

3. Nie ogranicza się liczby prac nadesłanych przez jednego autora.

4. Praca musi być przygotowana samodzielnie przez uczestnika/uczestników Konkursu. Wskazana jest opieka naukowa, sprawowana przez nauczyciela.

5. Zgłoszone prace nie mogą być wcześniej nagrodzone w innych konkursach, a także nie mogą być nigdzie opublikowane przed rozstrzygnięciem Konkursu.

6. Pracy konkursowej musi towarzyszyć formularz zgłoszeniowy uczestnika Konkursu pobrany ze strony internetowej http://www.konkurshistoriaizycie.pl/, wypełniony prawidłowo i     czytelnie. W przypadku prac zespołowych każdy ze współautorów musi wypełnić osobny formularz zgłoszeniowy.

7. Zgłoszone prace nie będą zwracane.

8. Uczniowie biorący udział w Konkursie, którzy nie są jego laureatami, a których prace zostały zakwalifikowane przez jury do ostatniego etapu, otrzymają certyfikaty Konkursu.     Pozostali uczestnicy otrzymają potwierdzenie uczestnictwa w Konkursie (nie dotyczy to autorów prac odrzuconych – zob. Regulamin cz. VIII ust 3).

9. Nauczyciele sprawujący opiekę nad uczniami uczestniczącymi w Konkursie otrzymają dyplomy.

VII. Prace konkursowe 

1. Praca musi być napisana w języku polskim.

2. Dopuszcza się dowolną formę pracy, np. esej, rozprawa, reportaż, wspomnienie. Nie przyjmujemy prac multimedialnych.

3. Praca może zawierać ilustracje, pod warunkiem jednak, że nie narusza to jakichkolwiek praw, w tym praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich. Wszystkie ilustracje     zawarte w pracy konkursowej i/lub dołączone do niej (fotografie, dokumenty) powinny mieć postać skanu.

4. Praca powinna zawierać bibliografię, tj. dane o wykorzystanych źródłach i opracowaniach.

5. Praca musi być zapisana w wersji elektronicznej (plik Word). Czcionka Times New Roman lub Calibri, 12 do 14 punktów, z interlinią 1,5. Objętość tekstu pracy: minimum 10 000     znaków (ze spacjami).

6. Do pracy musi być dołączony wypełniony formularz uczestnika (zob. Regulamin cz. VI ust. 6).

7. Pracę należy przekazać organizatorom Konkursu za pośrednictwem maila (plik z pracą i skany formularzy) lub przesyłką pocztową (płyta CD-ROM lub DVD i papierowe formularze     zgłoszeniowe).

8. Adres wysyłki prac konkursowych:

1) elektroniczny konkurs@konkurshistoriaizycie.pl

2) pocztowy – Konkurs „Historia i Życie” 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9A.

VIII. Jury konkursu

1. Skład Jury Konkursu:

– dr hab. Wojciech Łukowski, prof. w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (przewodniczący jury);

– dr Karol Łopatecki, adiunkt na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku;

– red. Wanda Tycner;

– dr hab. Jerzy Urwanowicz, prof. na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku.

2. Prace zgłoszone na Konkurs oceniane będą w dwóch kategoriach:

  • prace indywidualne,
  • prace zbiorowe.

3. Jury Konkursu będzie oceniało prace przydzielając punkty według następujących kryteriów:

– Historyczny charakter pracy, czyli odtworzenie cząstki przeszłości.

– Samodzielność wyrażająca się w wyborze tematu, w koncepcji i konstrukcji pracy, w treści przemyśleń.

– Umiejętność znalezienia lub wytworzenia źródeł historycznych (dokumenty, przedmioty, wywiady, zdjęcia), ich zaprezentowania (datowanie i opis dokumentów, podpisy pod     zdjęciami itp.); przeprowadzenie analizy źródeł i wyciągnięcie wniosków.

– Umiejętność korzystania z opracowań innych autorów; stosowanie cudzysłowów i przypisów przy wszelkich przytaczanych informacjach, poglądach, opiniach. Prace zawierające     elementy zaczerpnięte od innych autorów bez ich oznaczenia (np. skopiowane z Internetu) zostaną odrzucone, tj. nie będą oceniane przez jury.

– Poprawność sporządzonej bibliografii, tzn. wykazu wykorzystanych opracowań (podręczniki, opracowania naukowe i popularnonaukowe, wspomnienia, artykuły prasowe,     encyklopedie, przewodniki).

– Język i styl pracy (poprawność, walory literackie).

4. Na system oceny składają się 4 etapy działań Jury Konkursu. Prace, które otrzymują liczbę punktów wyższą od minimalnej dla poszczególnych etapów, oceniane są przez drugiego, trzeciego, a następnie czwartego Jurora. Decyzja o przyznaniu nagród poszczególnym pracom podejmowana jest przez Jury Konkursu na wspólnym posiedzeniu.

5. Od werdyktu Jury Konkursu nie przysługuje odwołanie. Opinie Jury Konkursu o poszczególnych pracach nie są udostępniane.

6. Po zakończeniu prac Jury Konkursu, na stronie internetowej Konkursu zostanie opublikowana lista laureatów w układzie alfabetycznym (bez oznaczenia kategorii nagrody) oraz lista uczniów, których prace zostały zakwalifikowane do ostatniego etapu Konkursu, co uprawnia do otrzymania certyfikatu. Zostanie także opublikowana lista laureatów wybranych spośród nauczycieli.

7. Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas Gali Finałowej, która odbędzie się w Warszawie, w pierwszej połowie października 2016. Dokładna data Gali i jej miejsce zostaną podane do wiadomości na początku września 2016.

8. Pełne wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Konkursu następnego dnia po Gali Finałowej.

IX. Laureaci Konkursu

Uczniowie

1. Najlepsze prace w obu kategoriach (prace indywidualne, prace zbiorowe) zostaną nagrodzone (I, II i III nagroda) lub wyróżnione. Dopuszcza się możliwość przyznania w każdej kategorii nagród równorzędnych.

2. Organizatorzy przewidują dla laureatów Konkursu nagrody pieniężne i rzeczowe, które będą zróżnicowane w zależności od uzyskanego wyniku. Nagrody rzeczowe nie będą wymieniane na ekwiwalent pieniężny.

4. Organizatorzy Konkursu ponoszą koszty opodatkowania nagród oraz koszty dojazdu laureatów do Warszawy, na Galę Finałową.

Nauczyciele

1. Dla 5 nauczycieli, których uczniowie uzyskają najlepsze rezultaty w konkursie, przewiduje się nagrody pieniężne w wysokości 1300 zł (netto) każda.

2. Organizatorzy Konkursu ponoszą koszty dojazdu nagrodzonych nauczycieli do Warszawy, na Galę Finałową.

Szkoły

Szkoły, których uczniowie i nauczyciele uzyskali najlepsze wyniki w Konkursie, zostaną uhonorowane nagrodami rzeczowymi; rodzaj i liczba tych nagród są uzależnione od rodzaju środków pozyskanych przez Organizatora Konkursu.

Publikacja konkursowa

Plon Konkursu zostanie bezpłatnie opublikowany w formie książkowej. Na treść publikacji konkursowej złożą się: podsumowanie Konkursu, teksty nagrodzonych prac, lista certyfikatów, lista nauczycieli opiekunów prac.

X. Terminarz Konkursu

1. Termin nadsyłania prac – 20 maja 2016 r.

2. Ogłoszenie wyników na stronie internetowej Konkursu (bez oznaczenia kategorii nagrody) – początek września 2016.

3. Termin Gali Finałowej – 1 połowa października 2016 r. (dokładny termin i miejsce zostaną podane na stronie internetowej Konkursu).

XI. Ochrona danych osobowych

1. Uczestnik Konkursu (pełnoletni) i opiekunowie niepełnoletniego uczestnika Konkursu podają swoje dane osobowe Organizatorowi Konkursu, jakim jest Wydawnictwo „Historia i Życie” (zob. Regulamin cz. VI, ust. 6). Osoby wymienione wyżej mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania; mogą także zażądać zaprzestania ich przetwarzania.

2. Administratorem danych osobowych osób podanych w formularzach konkursowych jest Wydawnictwo „Historia i Życie”.

3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia i realizacji Konkursu, ewentualnego dostarczenia nagrody oraz umieszczenia danych osobowych uczestnika na liście laureatów Konkursu.

XII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej http://www.konkurshistoriaizycie.pl/ .

2. Uczestnictwo w Konkursie wymaga akceptacji warunków Regulaminu poprzez podpisanie klauzuli zawartej w Formularzu zgłoszeniowym.

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie. Z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej Konkursu stają się one obowiązujące.

4. Decyzje w sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem podejmuje Organizator Konkursu.


Warszawa, 31 stycznia 2016 r.